Tag Archief van: strategie

Hoe de Digiscan de maakindustrie helpt om productieprocessen te automatiseren

Ondanks dat er in de afgelopen jaren in de maakindustrie geautomatiseerd en gedigitaliseerd is, wordt er in veel bedrijven nog met papieren werkbonnen in de productie gewerkt. Vaak is dat historisch gegroeid en is de stap naar een gedigitaliseerd productieproces lastig te zetten.
De overstap van papier naar digitaal is voor maakbedrijven vaak nog moeilijk, want digitalisering vraagt om zowel oude als nieuwe proceskennis en kennis van digitale systemen maar vooral ook een andere manier van werken. In veel maakbedrijven is de werkdruk hoog en ontbreekt het aan kennis, tijd en prioriteit om de digitalisering in alle processtappen in te voeren. De druk van klanten en leveranciers nemen langzaam toe om een echter inzicht te krijgen in levertijden en forecasts en ook dat vraagt om verdere automatisering van de primaire bedrijfsprocessen.

Digiscan

Om hier iets aan te doen heeft SMITZH  in 2019 de handen ineen geslagen met Hogeschool Rotterdam. Samen hebben zij het onderzoeksproject Digiscan opgezet. Binnen dit project wordt er samen met bedrijven onderzoek gedaan naar digitaliseringskansen voor hun onderneming. Dat gebeurt aan de hand van een vragenlijst die bedrijven samen met de interviewer invullen. Na afloop wordt voor hen duidelijk welke onderdelen in hun bedrijfsvoering ze kunnen automatiseren. In veel gevallen kan de implementatie of optimalisatie van een Enterprise Resource Planning (ERP) al voor verschillende operationele werkzaamheden binnen het productieproces worden doorgevoerd.

Ondanks dat het onderzoeksproject Digiscan nog tot halverwege volgend jaar (2022) loopt, werpt het nu al zijn vruchten af. De tussentijdse resultaten laten zien dat er heel veel te winnen is op het gebied van automatisering. Van de 23 maakbedrijven die tot nu toe hebben meegedaan vindt het merendeel het lastig om hun productieproces te automatiseren. Vaak hebben ze wel al andere onderdelen in hun bedrijfsvoering gedigitaliseerd. Denk aan offertes, orders, financiën enzovoort. Juist het automatiseren van het productieproces kan bedrijven veel opleveren, want zo kunnen levertijden, productiekosten en voorraadbeheer veel beter beheerd worden. 

“Verrassend of niet, uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat veel van de MKB bedrijven in de Zuid-Hollandse maakindustrie nog niet alle interne bedrijfsprocessen geautomatiseerd hebben. Dat is wel een voorwaarde om vervolgstappen te zetten naar digitalisering van het gehele productieproces” aldus Jan Pons (onderzoeker en projectleider DigiScan). 

uitvinder digiscan

 

Plan van aanpak

Nadat voor bedrijven helder is geworden wat de digitaliseringskansen voor hun bedrijf zijn gaat SMITZH samen met hen en het Kenniscentrum Business Innovation van de Hogeschool Rotterdam aan de slag om de automatisering in hun bedrijf toe te passen. Op basis van de resultaten uit de DigiScan gaan ze met de MKB- ondernemer in gesprek over de hele bedrijfsvoering. Voor de digitaliseringskansen en knelpunten die daaruit komen kunnen MKB ondernemers contact leggen met andere partners binnen SMITZH, bijvoorbeeld met behulp van fieldlabs. 

Naast het afnemen van de Digiscan ondersteunt SMITZH  bedrijven ook met workshops en masterclasses. Tijdens deze bijeenkomsten leren MKB-ondernemers in de maakindustrie hoe ze een actieplan kunnen maken. Met behulp van dit plan kunnen de MKB-ondernemers vervolgens aan de slag om de digitaliseringsslag stap voor stap in hun bedrijf door te voeren. Hierdoor kunnen ze hun aanbod beter op de wensen van hun klanten afstemmen én de vragen van klanten beter beheersen. 

Deelname Masterclass

Heb jij een bedrijf in de maakindustrie en wil je graag weten hoe digitalisering jouw productieproces kan ondersteunen? Wil jij een beter beheer over de financiën, toeleveringsketen, operaties, rapportage, productie en HR-activiteiten van jouw bedrijf? Is jouw bedrijf er aan toe om opgeslagen informatie in het ERP-systeem efficiënter en goedkoper te laten werken?
Ontdek dan in deze 3 webinars wat ERP voor je kan betekenen. Of neem op 16 september as. deel aan de ERP masterclass: grip op de zaak m.b.v. rapportages.

Vouchers

Daarnaast biedt SMITZH verschillende soorten vouchers aan voor maakbedrijven in Zuid-Holland. Maakbedrijven die een inventarisatie van kansen voor digitalisering of de haalbaarheid van een investering in Smart Manufacturing technologie willen laten onderzoeken. Eén van die vouchers is de inventarisatie voucher. Deze voucher heeft een waarde van maximaal € 5000 inclusief BTW en biedt de mogelijkheid om onder leiding van een expert een workshop te volgen om de kansen voor Smart Manufacturing of digitalisering te beoordelen. De haalbaarheidsvoucher dekt 50% van de kosten tot een maximum van €10.000 inclusief BTW voor een haalbaarheidsonderzoek door één van de fieldlabs voor een toepassing van Smart Manufacturing.

Meer weten?

Bedrijven die de (gratis) Digiscan willen laten uitvoeren binnen hun organisatie, zijn van harte welkom deel te nemen. Voor meer informatie neem contact op met onderzoeker en projectleider DigiScan Jan Pons of bezoek de projectpagina van de Digiscan.

Digitaliseringskansen worden zichtbaar met de Digiscan

Hogeschool Rotterdam helpt, samen met de andere partners binnen SMITZH, ondernemers verder met toepassing van digitalisering binnen hun bedrijf. Het onderzoeksproject Digiscan, in samenwerking met het Kenniscentrum Business Innovation, die nog gaande is, komt met tussentijdse resultaten.

In november 2019 is het onderzoeksproject Digiscan gestart. Binnen dit project wordt samen met bedrijven onderzoek gedaan naar de kansen van digitalisering voor hun onderneming. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het Kenniscentrum Business Innovation.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mkb-ondernemers (te) weinig inspelen op de kansen en bedreigingen die digitalisering met zich meebrengt. Doel van het project is een meetinstrument te ontwikkelen welke het mkb kan helpen digitalisering optimaal toe te passen in de organisatie.

Hoewel het onderzoek nog niet afgerond is, vindt de onderzoeksgroep het belangrijk om de tussenresultaten te delen. De resultaten schetsen een goed beeld van de digitaliseringsstatus van bedrijven. “Er liggen nog zo veel kansen!” Het onderzoeksproject Digiscan is volop gaande. Halverwege 2022 zal het onderzoeksproject afgerond worden.

Jan Pons, onderzoeker en projectleider Digiscan: “Verrassend of niet, uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat veel van de mkb-bedrijven in de Zuid-Hollandse maakindustrie nog niet alle interne bedrijfsprocessen geautomatiseerd hebben. Dat is wel een voorwaarde om vervolgstappen te zetten naar digitalisering van het gehele productieproces. ”

“In de afgelopen maanden is er met 23 bedrijven gesproken. Opvallend is dat het merendeel worstelt met de automatisering van het productieproces” vertelt Jan. “Vaak zijn bedrijfsprocessen als het offertetraject, orderacceptatie en de financiële administratie wel geautomatiseerd, maar het productiedeel niet. En juist daar kan een bedrijf veel winnen! Want door ook het productieproces te automatiseren kunnen levertijd, productiekosten en voorraadbeheer veel beter beheerd worden.”

Tussentijdse resultaten

De Digiscan helpt de onderneming in kaart te brengen waar er mogelijkheden tot automatiseren liggen. “Automatiseringsoplossingen,  zoals Enterprise Resource Planning (ERP), waarmee de verschillende operationele werkzaamheden binnen een bedrijf worden ondersteund zijn veelal wel geïmplementeerd maar niet voor het gehele proces. De belangrijkste reden hiervoor lijkt te zijn dat de productieprocessen over de jaren bedacht en geoptimaliseerd zijn, maar men nog steeds vasthoudt aan de vertrouwde processen als de papieren werkbonnen. De overstap van dit goed lopende papieren proces, waaraan men gewend is, naar een geautomatiseerd systeem, is vaak lastig. Het vergt enerzijds verandering bij de medewerkers, maar anderzijds ook een gedegen analyse van het bestaande proces, dan wel het gewenste nieuwe proces. Het ontbreekt de bedrijven vaak aan kennis, tijd en prioriteit om zo’n grote verandering door te voeren terwijl de noodzaak om dit wel te doen, door veranderende eisen van de klanten, toeneemt.”

Kansen voor digitalisering identificeren

Hogeschool Rotterdam helpt, samen met de andere partners binnen SMITZH, ondernemers verder met toepassing van digitalisering binnen hun bedrijf. “Dit doen we onder andere door het geven van workshops, waarin we ondernemers helpen met het uitwerken van een plan van aanpak”. Door middel van dit plan van aanpak is de onderneming in staat de automatisering stap voor stap toe te passen en maken zij stemmen ze daarmee hun aanbod beter af op de wensen en eisen van de klanten.

Onderzoeksaanpak

SMITZH is een verbinder op het gebied van Smart Manufacturing en brengt vraag en aanbod in Zuid-Holland bijeen om de praktische toepassing van slimme technologieën in de maakindustrie te bevorderen. Onderzoekspartner Kenniscentrum Business Innovation heeft de taak om aan de hand van de Digiscan, samen met de ondernemingen de kansen voor digitalisering te identificeren. Aan de hand van de uitkomsten gaat het kenniscentrum in gesprek met het bedrijf en komen alle aspecten van de bedrijfsvoering aan de orde. Voor de knelpunten en kansen die met behulp van digitalisering opgelost zouden kunnen worden, wordt de verbinding gelegd met de andere partners binnen SMITZH waaronder een aantal fieldlabs.

Deelnemen

Bedrijven die de (gratis) Digiscan willen laten uitvoeren binnen hun organisatie, zijn van harte welkom deel te nemen. Voor meer informatie kunnen zij contact opnemen met Jan Pons of bezoek de projectpagina van de Digiscan.

Gezocht: bedrijven die mee willen doen met praktijkgericht onderzoek

Als ondernemer ben je continu bezig met het signaleren van kansen en bedreigingen rond je bedrijf. Sta je wel eens stil bij je kansen op het gebied van digitalisering? Heeft jouw organisatie een relevante onderzoeksvraag naar de mogelijkheden van digitalisering, maar waar je door tijdgebrek of andere redenen niet aan toe komt? Een studententeam uit verschillende studierichtingen helpt je graag om dit verder te onderzoeken. Zo’n studentenopdracht kan een mooie opstap zijn naar het aanvragen van een voucher bij SMITZH.

De Hogeschool Rotterdam vindt het van groot belang om samenwerking aan te gaan met het bedrijfsleven. De resultaten van eerdere opdrachten laten zien dat studenten in staat zijn met inspirerende ideeën te komen. De studenten houden interviews, doen observaties, nemen scans af, doen literatuuronderzoek en doen waar mogelijk een vergelijking met andere bedrijven. Op basis daarvan komen ze erachter op welke wijze digitale innovaties positief bij kunnen dragen aan jouw bedrijf en schrijven een aanbeveling. Tenslotte werken zij waar mogelijk en met instemming de aanbevelingen uit. De studenten voeren de opdracht uit in een doorlooptijd van ongeveer 16 weken (september tot en met januari).

Welke opdrachten zijn geschikt?

De opdracht kan betrekking hebben op verschillende onderdelen van het bedrijf. Onderwerpen kunnen te vinden zijn binnen de productie, de logistieke bedrijfsvoering, de supply chain of marketing & verkoop. Het is van belang dat het voor jouw bedrijf een relevante onderzoeksvraag is. Een vraag waar jullie door tijdgebrek of andere redenen zelf niet aan toe komen.

Wat verwacht de hogeschool van jouw bedrijf  als opdrachtgever?

Van de opdrachtgever wordt verwacht dat er tijd wordt vrijgemaakt voor afspraken waar studenten vragen kunnen stellen over de opdracht. Ook wordt er verlangd dat er regelmatig momenten worden ingepland waarop de voortgang, de tussentijdse resultaten en uiteindelijk het eindresultaat worden besproken.
Het heeft de voorkeur dat één persoon binnen het bedrijf de rol heeft van opdrachtgever en de rol vervult van ambassadeur van de opdracht. Het zou het project ten goede komen als de studenten minimaal één dag per week op de locatie van het bedrijf samen kunnen werken. In de huidige omstandigheden is dat niet altijd mogelijk. In overleg zoeken we daar praktische oplossingen voor.

Interesse?

Aarzel niet en neem contact op met Wim van der Mik van Kenniscentrum Business Innovation van de Hogeschool Rotterdam. Bij voorkeur vóór 15 juli, dan is er voldoende tijd om samen voor het nieuwe studiejaar de opdracht voor te bereiden.