data delen

Digitaliseringskansen worden zichtbaar met de Digiscan

Hogeschool Rotterdam helpt, samen met de andere partners binnen SMITZH, ondernemers verder met toepassing van digitalisering binnen hun bedrijf. Het onderzoeksproject Digiscan, in samenwerking met het Kenniscentrum Business Innovation, die nog gaande is, komt met tussentijdse resultaten.

In november 2019 is het onderzoeksproject Digiscan gestart. Binnen dit project wordt samen met bedrijven onderzoek gedaan naar de kansen van digitalisering voor hun onderneming. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het Kenniscentrum Business Innovation.

Uit verschillende onderzoeken blijkt dat mkb-ondernemers (te) weinig inspelen op de kansen en bedreigingen die digitalisering met zich meebrengt. Doel van het project is een meetinstrument te ontwikkelen welke het mkb kan helpen digitalisering optimaal toe te passen in de organisatie.

Hoewel het onderzoek nog niet afgerond is, vindt de onderzoeksgroep het belangrijk om de tussenresultaten te delen. De resultaten schetsen een goed beeld van de digitaliseringsstatus van bedrijven. “Er liggen nog zo veel kansen!” Het onderzoeksproject Digiscan is volop gaande. Halverwege 2022 zal het onderzoeksproject afgerond worden.

Jan Pons, onderzoeker en projectleider Digiscan: “Verrassend of niet, uit de eerste resultaten van het onderzoek blijkt dat veel van de mkb-bedrijven in de Zuid-Hollandse maakindustrie nog niet alle interne bedrijfsprocessen geautomatiseerd hebben. Dat is wel een voorwaarde om vervolgstappen te zetten naar digitalisering van het gehele productieproces. ”

“In de afgelopen maanden is er met 23 bedrijven gesproken. Opvallend is dat het merendeel worstelt met de automatisering van het productieproces” vertelt Jan. “Vaak zijn bedrijfsprocessen als het offertetraject, orderacceptatie en de financiële administratie wel geautomatiseerd, maar het productiedeel niet. En juist daar kan een bedrijf veel winnen! Want door ook het productieproces te automatiseren kunnen levertijd, productiekosten en voorraadbeheer veel beter beheerd worden.”

Tussentijdse resultaten

De Digiscan helpt de onderneming in kaart te brengen waar er mogelijkheden tot automatiseren liggen. “Automatiseringsoplossingen,  zoals Enterprise Resource Planning (ERP), waarmee de verschillende operationele werkzaamheden binnen een bedrijf worden ondersteund zijn veelal wel geïmplementeerd maar niet voor het gehele proces. De belangrijkste reden hiervoor lijkt te zijn dat de productieprocessen over de jaren bedacht en geoptimaliseerd zijn, maar men nog steeds vasthoudt aan de vertrouwde processen als de papieren werkbonnen. De overstap van dit goed lopende papieren proces, waaraan men gewend is, naar een geautomatiseerd systeem, is vaak lastig. Het vergt enerzijds verandering bij de medewerkers, maar anderzijds ook een gedegen analyse van het bestaande proces, dan wel het gewenste nieuwe proces. Het ontbreekt de bedrijven vaak aan kennis, tijd en prioriteit om zo’n grote verandering door te voeren terwijl de noodzaak om dit wel te doen, door veranderende eisen van de klanten, toeneemt.”

Kansen voor digitalisering identificeren

Hogeschool Rotterdam helpt, samen met de andere partners binnen SMITZH, ondernemers verder met toepassing van digitalisering binnen hun bedrijf. “Dit doen we onder andere door het geven van workshops, waarin we ondernemers helpen met het uitwerken van een plan van aanpak”. Door middel van dit plan van aanpak is de onderneming in staat de automatisering stap voor stap toe te passen en maken zij stemmen ze daarmee hun aanbod beter af op de wensen en eisen van de klanten.

Onderzoeksaanpak

SMITZH is een verbinder op het gebied van Smart Manufacturing en brengt vraag en aanbod in Zuid-Holland bijeen om de praktische toepassing van slimme technologieën in de maakindustrie te bevorderen. Onderzoekspartner Kenniscentrum Business Innovation heeft de taak om aan de hand van de Digiscan, samen met de ondernemingen de kansen voor digitalisering te identificeren. Aan de hand van de uitkomsten gaat het kenniscentrum in gesprek met het bedrijf en komen alle aspecten van de bedrijfsvoering aan de orde. Voor de knelpunten en kansen die met behulp van digitalisering opgelost zouden kunnen worden, wordt de verbinding gelegd met de andere partners binnen SMITZH waaronder een aantal fieldlabs.

Deelnemen

Bedrijven die de (gratis) Digiscan willen laten uitvoeren binnen hun organisatie, zijn van harte welkom deel te nemen. Voor meer informatie kunnen zij contact opnemen met Jan Pons of bezoek de projectpagina van de Digiscan.