Leren en ontwikkelen

SLIM: subsidieregeling leren en ontwikkelen

Heb jij plannen om een bedrijfsschool op te richten, loopbaanadviezen voor je werknemers te regelen of om met je personeel of collega’s te werken aan nieuwe vaardigheden? Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt € 48 mln. beschikbaar voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Vanaf 2 maart kunnen mkb-ondernemers individueel of in samenwerkingsverband een aanvraag indienen. In september volgt een tweede aanvraagronde.

Waarom deze regeling?

In het mkb is het minder gebruikelijk dat medewerkers hun kennis en vaardigheden up to date houden tijdens hun werkende leven. Logisch want werkgevers hebben daar vaak minder kennis van of tijd en geld voor dan in grotere bedrijven. Het doel van de Stimuleringsregeling leren en ontwikkelen is om werkgevers in het mkb meer in te laten te zetten op scholing en een leven lang ontwikkelen in hun organisatie. Zowel externe kosten als eigen interne (loon)kosten komen in aanmerking voor subsidie. Met de SLIM-regeling kan dus ook subsidie verkregen worden voor een (geheel) intern project.

Voor wie?

De subsidieregeling staat open voor zowel individuele mkb-ondernemingen als samenwerkingsverbanden in het mkb. Een samenwerkingsverband kan, naast mkb-ondernemers, bijvoorbeeld bestaan uit: O&O-fondsen, sociale partners, brancheverenigingen en onderwijsinstellingen. De SLIM-regeling is bedoeld voor het gehele mkb. Hieronder valt het kleinbedrijf (< 50 werknemers en het middenbedrijf (< 250 medewerkers en jaaromzet < € 50 mln. of balanstotaal < € 43 mln.). Individuele bedrijven kunnen vanaf maandag 2 maart en tot en met dinsdag 31 maart indienen. Voor zowel een midden- als kleinbedrijf is er maximaal € 24.999,- aan te vragen. Samenwerkingsprojecten kunnen worden ingediend vanaf 1 april tot en met 30 juni 2020. Per samenwerking wordt maximaal € 500k  en € 200k toegekend.

Subsidiabele activiteiten/projecten

De SLIM-subsidie is bedoeld voor vier soorten projecten:

  • Het doorlichten van de onderneming, om een opleidings- of ontwikkelplan te realiseren waarmee de scholingsbehoefte vanuit de onderneming inzichtelijk wordt;
  • Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werknemers in de onderneming;
  • Het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding te ontwikkelen tijdens het werk;
  • Het aanbieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een bedrijfsopleiding (of een deel daarvan) in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Meer weten?

Meer informatie over de SLIM-regeling, de aanvraagtijdvakken en de aanvraagcriteria is te vinden op de website van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Binnen SMITZH hebben we veel expertise in huis op het gebied van leren en ontwikkelen in de maakindustrie en het opzetten van skillslabs. Marie-Claire van Doremalen van de Koninklijke Metaalunie en Aad van Pelt van InnovationQuarter helpen jou graag bij het leggen van verbindingen en opzetten van projecten.